Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Rogowski
Politechnika Łódzka

Katedra Mechaniki Materiałów

 

 

Urodził się 10 sierpnia 1941 roku w Łodzi. Studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej uzyskując w lutym 1966 roku stopień magistra inżyniera budownictwa lądowego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w wyniku obrony pracy pt. ,,Dynamiczne zagadnienia płyt grubych'' w dniu 20.12.1973 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał po zdaniu przed Radą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej kolokwium habilitacyjnego w dniu 14.09.1989. Na rozprawę habilitacyjną składała się praca: ,,Inclusion, punch and crack problems in an elastically supported transversely isotropic layer'', Solid Mechanics Archives 11,2, Oxford University Press, Oxford, England, 1986, pp.65-102 wraz z monotematycznym cyklem dziesięciu prac stanowiących integralną część pracy habilitacyjnej. Początkowo swoje zainteresowania naukowe wiązał z zagadnieniami konstruowania uściślonych teorii płyt poprzecznie izotropowych i ortotropowych, zarówno w przypadku statycznej jak i dynamicznej równowagi. Badał pola naprężeń i przemieszczeń w tarczach o określonej anizotropii występującej w materiałach kompozytowych. Osiągnął szereg interesujących i ważnych rozwiązań natury utylitarnej. Są to: przedstawienia operatorów różniczkowych występujących w teorii płyt w postaci iloczynowej, co umożliwiało wnikliwą analizę stanu naprężeń i odkształceń w grubych płytach o ortotropii poprzecznej i zaproponowanie algorytmu, który przybliżał zarówno równanie różniczkowe płyty, jak i warunki brzegowe dane na jej obwodzie.

Wykazał, że równania przemieszczeniowe trójwymiarowych zagadnień elastostatyki ośrodka poprzecznie izotropowego można zredukować do trzech równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu dla trzech funkcji przemieszczeń. Te wyniki uogólnił na zagadnienia elastodynamiczne i termosprężyste ośrodków poprzecznie izotropowych i ortotropowych. Pokazał, że istnieje naturalne przejście graniczne do odpowiednich funkcji w zagadnieniach ośrodka izotropowego. Następnie swoje zainteresowania naukowe rozszerzył na zagadnienia mechaniki ciał z inkluzjami i szczelinami oraz na zagadnienia kontaktowe. Rozwiązał zagadnienie szczeliny w warstwie poprzecznie izotropowej złączonej z dwoma innymi warstwami i w paśmie ortotropowym ze sprężyście zamocowanymi brzegami. Kilka prac poświęcił analizie zagadnienia szczeliny pierścieniowej w warstwowym kompozycie i warstwie sprężyscie podpartej, przy rozmaitych obciążeniach. Rozpatrzył zagadnienia pierścieniowej szczeliny w poprzecznie izotropowej warstwie będącej w różnych warunkach obciążeń termicznych. Stosując metody matematyczne efektywne w danym mieszanym zagadnieniu brzegowym ( podwójnym, potrójnym) otrzymał wzory dla naprężeń i przemieszczeń, współczynników intensywności naprężeń, energii odkształcenia sprężystego w obecności szczeliny i kształtu szczeliny. Szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia szczeliny pierścieniowej, w którym przedmiotem analizy są potrójne równania całkowe. Badał wpływ efektu anizotropii, warstwowości ciała i warunków brzegowych na parametry mechaniki pękania. W tym czasie były to jedne z pierwszych prac o pierścieniowej szczelinie w ośrodku anizotropowym, publikowanych w literaturze światowej. Wyznaczał także sprężyste pola w ośrodku poprzecznie izotropowym i warstwowym wywołane jego deformacją przez sztywne stemple i inkluzje. Z tego zakresu zagadnień kontaktowych analizował: wciskanie pierścienia w podłoże warstwowe, w warstwę z dowolnymi warunkami na brzegu dolnym, zagadnienia z nieznanym obszarem kontaktu. Inną grupę zagadnień, którą badał po doktoracie były interesujące przypadki oddziaływania między sprężystą warstwą i podłożem z cylindrycznym wzniesieniem lub zagłębieniem. Rozwiązał także zagadnienie warstwy sprężyście podpartej z pierścieniową inkluzją, która w wyniku działania układu sił doznaje przesunięć i obrotów. W zagadnieniu kontaktu układu N płyt otrzymał wiele interesujących wyników, które pozwoliły na sformułowanie ważnych wniosków. Wyniki pracy naukowej z okresu przed uzyskaniem habilitacji sukcesywnie publikował (łącznie 51 prac), a także prezentował na konferencjach i zebraniach naukowych (łącznie 13 referatów).

Po uzyskaniu habilitacji zajmował się nadal zagadnieniami mechaniki kontaktu i inkluzji oraz mechaniki pękania, a uzyskane wyniki sukcesywnie publikował (50 prac) i wygłaszał na konferencjach (13 referatów). Prace te dotyczyły elastostatyki, elastodynamiki, termosprężystości, mechaniki ośrodków niejednorodnych, mechaniki kontaktu i inkluzji oraz mechaniki pękania. W zagadnieniu kontaktowym stożka ściętego i warstwy na dwuparametrowym podłożu otrzymał rozwiązanie przybliżone dla warstwy i dokładne dla półprzestrzeni. Wyznaczył funkcje Greena odpowiadające dynamicznemu obciążeniu w walcowym otworze i zanalizował zagadnienie przenoszenia dynamicznych obciążeń z inkluzji na otaczający ją ośrodek sprężysty ortotropowy. Te wyniki mogą być użyteczne w analizie pól naprężeń jakie powstają przy wierceniu otworów oraz w zagadnieniach geomechaniki w kontekście fundamentów zanurzonych w ośrodku sprężystym. Badał zagadnienie inkluzji umieszczonych na powierzchniach ,,sklejeń'' dwóch materiałów ortotropowych. Uogólnił rozwiązanie typu Reissner-Sagociego na ośrodek wielowarstwowy i na przypadek ortotropowej półprzestrzeni z obciążeniem wewnętrznym rozłożonym na okręgu. Szczególną uwagę poświęcił zagadnieniom szczelin znajdujących się na powierzchni złączenia materiałów. Otrzymał wzory analityczne określające współczynniki intensywności naprężeń typu III gdy obciążenia są w pewnej odległości od szczeliny. Otrzymał rozwiązania ścisłe, analityczne, w postaci zamkniętej określające współczynniki intensywności naprężeń typów I, II i III, dla dowolnych obciążeń położonych na okręgu z dala od szczeliny wewnętrznej lub zewnętrznej. Są to rozwiązania podstawowe typu Greena i mogą być wykorzystane do analizy sprężystych pól w ciele ze szczelinami i złożonymi stanami obciążeń przez ich superpozycję i całkowanie. Badał także zagadnienia interakcji między szczeliną wewnętrzną i zewnętrzną przy obciążeniu statycznym siłowym i temperaturowym, zagadnienie szczeliny w ośrodku mikropolarnym i fizycznie niejednorodnym. Te wyniki prezentował na kolejnych konferencjach nt. ,,Mechaniki Pękania''. Publikował także prace z teorii sprężystości ośrodka anizotropowego o charakterze podstawowym. Niektóre z tych wyników to: przedstawił ścisłe wzory dla przemieszczeń i naprężeń w ortotropowej półprzestrzeni skręcanej zmieniającym się w czasie momentem, otrzymał rozwiązania dla pól sprężystych w niejednorodnej półprzestrzeni skręcanej, które mają postać zamkniętą lub przybliżoną w zależności od charakteru zmienności modułu ścinania i przedstawił analityczną metodę badania równowagi kołowej płyty poprzecznie izotropowej swobodnej na konturze i obciążonej na jednej powierzchni, podczas gdy druga kontaktuje się z jednostronnymi podporami ulokowanymi na kołowym lub pierścieniowym obszarze.

Rozpatrzył zagadnienie wpływu dowolnych obciążeń na zewnątrz stempla na jego osiadanie i obrót. Analizę dynamicznego zachowania się warstwowych belek niosących ruchome masy przeprowadził z uwzględnieniem efektu sił bezwładności mas rozłożonych na belce w ruchu.

Wyniki swoich osiągnięć badawczych, w dziedzinie mechaniki kontaktu i inkluzji, przedstawił na tle osiągnięć innych badaczy na świecie, w dwóch monografiach opublikowanych w roku 2006. to:

 

1.      B. Rogowski, Contact problems for elastic anisotropic media, A series Monographs Lodz 2006 Technical University of Lodz, pp. 434

2.      B. Rogowski, Inclusion problems for elastic anisotropic media, A series Monographs Lodz 2006 Technical University of Lodz, pp. 293

 

 

Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Bogdana Rogowskiego zakwalifikować można do dyscypliny Mechanika, dziedziny Mechanika Ciał Stałych Odkształcalnych. Można w tym dorobku znaleźć także wiele rozwiązań z dyscypliny Matematyka. Są to, dla przykładu, dowody twierdzeń o istnieniu, jednoznaczności i zbieżności rozwiązań; przedstawienie całek niewłaściwych, pojawiających się w metodach transformacji całkowych, w postaci zamkniętej.

Od roku 2002 prof. Bogdan Rogowski pracuje nad rozwijaniem metod analizy i rozwiązań dla materiałów piezoelektrycznych i piezomagnetycznych w zakresie termo-magneto-elektro-sprężystych warunków pracy. Znalazł fundamentalne rozwiązania w postaci potencjałów określających pola sprężyste, termiczne, elektryczne i magnetyczne w ciele piezoelektromagnetotermo-sprężystym poddanym działaniu rozmaitych obciążeń. Rozwinął zagadnienia mechaniki pękania w kontekście ,,inteligentnych'' materiałów piezoelektromagneto-sprężystych. Poddał analizie zjawiska mechaniczne, elektryczne i magnetyczne zachodzące w ciałach piezo-elektro-magnetycznych, będących w kontakcie ze stemplem, innym ciałem sprężystym lub innym piezoelektrykiem, bądź piezomagnetykiem. Są to niezwykle ważne i współczesne kierunki badań w literaturze światowej. Ta tematyka ma poważny walor poznawczy naukowo, a także walor aplikacyjny. ,,Inteligentne'' materiały - piezoelektryki i piezomagnetyki, a także ,,inteligentne'' konstrukcje lub narzędzia wykonane z nich znajdują powszechne zastosowanie w medycynie, elektronice i w wielu dziedzinach techniki. Przed laty fizyczne podstawy zachowania się takich materiałów formułowali tacy wybitni uczeni polscy jak: prof. Witold Nowacki, prof. Sylwester Kaliski i inni.

Za działalność naukową odznaczony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1974 i 1984. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994). Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną przez JM Rektora PŁ, w tym wyróżniony odznaką ,,Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej'' (1990), Medalem 50-lecia PŁ (1995) i Medalem 60-lecia PŁ (2005). Od wielu lat przewodniczy Komisji Dyplomowej na kierunku Budownictwo, nadając w tym czasie stopnie magistra inżyniera lub inżyniera kilkuset absolwentom Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Jest autorem ponad 130 prac naukowych indywidualnych i współautorem kilkunastu prac, które opublikował ze swoimi doktorantami. Wypromował ich trzech. Są to: dr inż. Dariusz Zaremba (1998), dr inż. Marcin Pawlik (2003) i  dr inż. Wiesław Kaliński (2005). Na konferencjach naukowych wygłosił ponad 50 referatów. Pisał recenzje do czasopism naukowych : International Journal of  Pressure Vessels and Piping, International Journal of Solids and Structures, Journal of  Theoretical and Applied Mechanics, Engineering Transactions, Europen Journal of Mechanics - A/Solids, Acta Mechanica et Automatica, Biuletin WAT.

Zwieńczeniem Jego pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej jest nadanie Mu tytułu profesora nauk technicznych  w roku 2007.

 

 

 

 

Wybrane prace z dorobku naukowego

 

Monografie

1.      B. Rogowski, Contact problems for elastic anisotropic media, A series Monographs Lodz 2006 Technical University of Lodz, pp. 434

2.      B. Rogowski, Inclusion problems for elastic anisotropic media, A series Monographs Lodz 2006 Technical University of Lodz, pp. 293

3.      B. Rogowski, Fracture mechanics of anisotropic bodies. Methods of analysis and solutions of crack problems, Monographs 2014 Lodz University of Technology, pp. 430

4.      B. Rogowski, Crack problems in anisotropic thermoelasticity, Monographs 2014 Lodz University of Technology, pp. 248

5.      B. Rogowski, Contact problems of smart MEEMs. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken Deutschland 2015, Germany, pp. 196

6.      B. Rogowski, Fracture mechanics of multifield materials. Methods of analysis and solutions of crack problems. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken Deutschland 2015, Germany, pp. 338 (in print)

 

Podręczniki

1.      B. Rogowski, M. Kamiński,  Mechanika Techniczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 279

 

Czasopisma z ''listy filadelfijskiej'', zagraniczne i krajowe o zasięgu międzynarodowym:

1.     B. Rogowski, 2015, The transient analysis of conducting crack in magneto - electro - elastic half - space under anti - plane mechanical and in - plane electric and magnetic impact. Arch. Appl. Mech. 85,1, s. 29 - 50

2.     B. Rogowski, 2015,  The fundamental solutions for the stress intensity factors of modes I, II and III. The axially symmetric  problem, Inter. Journal of Appl. Mech and Eng. 20.2, 345-372 (in print)

3.     B. Rogowski, 2015,  Contact problem of conducting and heated punch on a multifield foundation, Inter. Journal of Appl. Mech and Eng. 20.3 (in print)

4.     B. Rogowski, 2015, The fundamental solutions for the stress intensity factors of modes I, II and III. The asymmetric problem, Inter. Journal of Appl. Mech and Eng. 20.4 (in print)

5.     B. Rogowski, 2015, The Green's function for multifield material with heat source, Journalof Theoreticaland Applied Mechanics (in print)

6.     B. Rogowski, 2015, Magneto-electro-thermo-elastic fields in medium with a penny-shaped crack subjected to thermal loading, International Journal od Solid and structures (in print)

7.     B. Rogowski, 2015, On the contact problem of cylindrical and conducting punch in piezo-electro-magneto-elasticity, International Journal of Pressure Vessels and Piping (in print)

8.     B. Rogowski, 2015, Exact solution for anti-plane interface crack in piezo-electro-magneto-elastic bimaterials, International Journal of Pressure Vessels and Piping (in print)

9.     B. Rogowski, 2014, The analysis of a mode I conducting crack under general applied loads in piezo-electro-magneto-elastc layer, Int. J. of Engineering Science 75, pp. 11-30

10. B. Rogowski, 2013, Anti-plane crack emanating from the interface in a bounded smart pemo-elastic structure, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, vol. 18, No.4, pp. 1165-1199

11. B. Rogowski, 2013, Analysis of mode I conducting crack in piezo-electro-magneto-elastic layer, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, vol.18, No.1, pp. 153-176

12. B. Rogowski, 2012, Fracture analysis of a mode I magneto-electrically conducting crack in piezo-electro-magneto-elastic medium, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, Vol.17, No 4, pp. 1267-1295

13. B. Rogowski, 2012, Antiplane Shear Crack Normal to and Terminating at the Interface of Two Bonded Piezo-Electro-Magneto-Elastic Materials, Intern. Scholarly Research Network ISRN Materials Science Vol. 2012, Article ID, 20 pages

14. B. Rogowski, 2012, A concave indenter on a piezoelectromagneto-elastic substrate or a layer elastically supported, The Journal of Strian Analysis for Engineering Design, Vol. 47, Issue 6, 362-378

15. B. Rogowski, W. Kaliński, 2012, Indentation of piezoelectromagneto-elastic half-space by a truncated conical punch, Inter. Jour. of Engineering Science, 60, 77-93

16. B. Rogowski , 2012, Exact Solution for an Anti-Plane Interface Crack between Two Dissimilar Magneto-Electro-Elastic Half-Spaces, Smart Materials Research, Vol. 2012, Article ID, 8 pages

17. B. Rogowski , 2011, Exact solution of a dielectric crack of mode III in magneto-electro-elastic half-space, Acta mechanica et Automatica, Vol. 5, No 4, 86-93

18. B. Rogowski, 2011, The mode III cracks emanating from an elliptical hole in the piezo-electro-magneto-elastic materials, Arch. Appl. Mech. 81, 1607-1620

19. B. Rogowski , 2009, Analysis of a penny-shaped crack in a magneto-elastic medium, Journal Theoretical and Applied Mechanics, 47, 1, 143-159

20. B. Rogowski, 2009, The transient thermo-electro-elastic fields in a piezoelectric plate with a crack, Inter. Jour. Press. Vessels and Piping 86, 384-394

21. W. Kaliński, B. Rogowski, 2009, On the contact problem in piezoelectroelasticity, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 14, No 1, 157-174

22. B. Rogowski, 2007, The limited electrically permeable crack model in linear piezoelasticity, Inter. Jour. Press. Vessels and Piping 84, 9, 572-581

23. B. Rogowski, W.Kaliński, 2007, The adhesive contact problem for a piezoelectric half-space, Inter. Jour. Press. Vessels and Piping 84, 8, 502-511

24. B. Rogowski, 2007, Analysis of penny-shaped crack in a magneto-electric medium, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 47, No 1, p.p. 143-159

25. E. Dyka, B.Rogowski, 2006, Fundamental solutions in piezoelectroelasticity. Penny-shaped crack solution, Inter. Jour, Press. Vessels and Piping 83, 512-524  

26. E. Dyka E., B. Rogowski , 2005, On the contact problem for smooth punch in piezoelectroelasticity, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 43, 4, pp. 745-761

27. B. Rogowski, 2005, On the stress intensity factors for transient thermal loading in orthotropic thin plate with a crack, Math. Meth. And Physicomechanical Fields 48, 1, pp. 109-116

28. B. Rogowski, 2004, On the stress intensity factors for transient thermal loading in an orthotropic thin plate with a crack, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 42, 4, pp. 739-753

29. B.Rogowski, 2003, Torsion of fiber-reinforced composite with cylindrical interface crack, Math. Meth. and Physicomechanical Fields, 46(4), 145-153

30. B. Rogowski, 2003, Fundamental solutions related to thermal stress intensity factors of modes I and II - the axially symmetric problem, J. Theor. Appl. Mech., 41(2), 241-269

31. M. Pawlik, B. Rogowski, 2003, Adhesive contact problem for transversely isotropic elastic half-space, J. Theor. Appl. Mech. 41(3): 89-105

32. B. Rogowski, 2001, Heat conduction problem in a transversely isotropic body with circular crack system, Math. Meth. and Physicomechanical Fields 44, 3, pp.128-134

33. B. Rogowski, 2001, Thermal stress problem in a transversely isotropic body with a circular crack system, Math. Meth. and Physicomechanical Fields 44, 4, pp.85-92

34. B. Rogowski, M. Pawlik, 2001, Interface inclusion problems in laminated medium, J. Theor. Appl. Mech. 39(3): 621-635

35. B. Rogowski, D. Zaręba, 1998, The influence of general surface loading on penetration of a circular punch into an elastic stratum, Engineering Transactions 46, 2, pp. 205-215.

36. B. Rogowski, 1998, Torsion of a laminated anisotropic medium, The Archive of Mechanical Engineering (ABM), vol. XLV, No. 3, pp. 185-201.

37. B. Rogowski, 1998, A statical problem of Reissner-Sagoci type of an internally loaded orthotropic half-space, The Archive of Mechanical Engineering (ABM), vol. XLV, No. 3, pp. 165-183.

38. B. Rogowski, 1994, Fundamental solutions related to the stress intensity factors of modes I, II and III. The asymmetric problem, Jour. of  Theor. and Appl. Mech. 4, 32, pp. 803-827.

39. B. Rogowski, 1994, Fundamental solutions related to the stress intensity factors of modes I, II and III. The axially-symmetric problem, Jour. of  Theor. and Appl. Mech. 1, 32, pp. 273-289.

40. B. Rogowski, 1993, Internal point torque in a two-phase material. Interface crack and inclusion problems, Jour. of  Theor. and Appl. Mech. 1, 31, pp. 105-119.

41. B. Rogowski, 1992, On the solution of a concentrated torque problem for a non-homogeneous orthotropic half-space, Enging. Trans. 40, 2, pp. 177-186.

42. B. Rogowski, 1992, The Reissner-Sagoci problem for layered orthotropic elasic media, Enging. Trans. 40, 2, pp. 177-186.

43. B. Rogowski, 1992, Dynamic torsion of an orthotropic half-space, Jour. of  Theor. and Appl. Mech. 3, 30, pp. 509-517.

44. B. Rogowski, 1990, Response of a transversely isotropic medium to a time-harmonic torsion force in a cylindrical bore, Arch. Bud. Maszyn, t. XXXVII, z. 4, pp. 309-335.

45. B. Rogowski, 1989, Indentation of a transversely isotropic layer by a truncated conical punch, Jour. of  Theor. and Appl. Mech. 2, 27, pp. 303-320.

46. B. Rogowski, 1986, Inclusion, punch and crack problems in an elastically supported transversely isotropic layer, Solid Mechanics Archives 11, 2, Oxford University Press, Oxford, England, 65-102, praca habilitacyjna

47. B. Rogowski, 1986, Contact between a rigid indenter and a transversely isotropic layer, Journal of  Theoret. Appl. Mech. 24, 3, 296-315

48. B. Rogowski, 1986, A class of rigid annular disc inclusion problems involving translations and rotations, Enging. Trans. 34, 4, 419-443

49. B. Rogowski, 1984, An annular crack in layered composites with transversely isotropic constituents, Z. Angew. Math. u. Mech. (ZAMM) 64, 7 , 312-314

50. B. Rogowski, 1984, Thermal stresses in a transversely isotropic layer containing an annular crack. Tensile and shear type crack, Journal of  Theoret. Appl. Mech. 22, 3-4, 473-492

51. B. Rogowski, 1984, O idealnym kontakcie układu N płyt, Rozprawy Inżynierskie 32, 2, 185-196

52. B. Rogowski, 1984, A transversely isotropic layer pressed onto a rigid base with a protrusion or pit, Journal of  Theoret. Appl. Mech. 22, 1-2, 279-297

53. B. Rogowski, 1983, Mixed boundary value problems of a transversely isotropic layer under torsion and various boundary conditions, Enging. Trans. 31, 3, 293-315

54. B. Rogowski, 1982, Zadacza o trieszczinie w ortotropnoj połosie, Prikl. Miech. 18, 12, 64-71

55. B. Rogowski, 1982, Annular punch on a transversely isotropic layer bonded to a half-space, Arch. Mech. 34, 2, 119-126

56. B. Rogowski, 1981, Zagadnienia szczeliny w warstwowej płycie poprzecznie izotropowej, Mech. Teor. i Stos. 19, 4, 527-543

57. B. Rogowski, 1981, Pierścieniowy stempel na warstwie poprzecznie izotropowej z dowolnymi warunkami na brzegu dolnym, Rozprawy Inżynierskie 29, 2, 229-238

58. B. Rogowski, 1975, O strukturze rozwiązań w zagadnieniach płyt ortotropowych, Mech. Teor. i Stos. 13, 3, 421-431

59. B. Rogowski, 1975, Funkcje przemieszczeń dla ośrodka poprzecznie izotropowego, Mech. Teor. i Stos. 13, 1 69-83

60. B. Rogowski, 1975, Drgania harmoniczne płyty poprzecznie izotropowej, Archiwum Inżynierii Lądowej, XXI, 2, 235-250

61. B. Rogowski, 1974, Zginanie płyty poprzecznie izotropowej, Archiwum Inżynierii Lądowej, XX, 4, 673-686

62. B. Rogowski, 1974, Zagadnienia równowagi grubej płyty poprzecznie izotropowej, Rozprawy Inżynierskie 22, 3, 445-467

63. B. Rogowski, 1973, Dynamiczne zagadnienia płyt grubych, praca doktorska, 116s., Łódź, Biblioteka Główna PŁ, (obrona 20.12. 1973)

 

Publikacje w zeszytach naukowych:

1.     B. Rogowski , 2007, Model szczeliny o ograniczonej elektrycznej przepuszczalności w liniowej piezoelektryczności, ZN PŚw Nauki Techniczne Mechanika 106-107

2.     B. Rogowski , 2007, The limited electrically permeable crack model in piezoelectric plate, Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji 30.V-2.VI.2007, wydawnictwo PB

3.     E. Dyka , B. Rogowski , 2005, The annular crack in piezoelectric material, Zeszyty Naukowe P.O. Seria Mechanika z. 82, s. 53-64

4.     E. Dyka , B. Rogowski , 2005, Fundamental solutions in piezoelectroelasticity. Penny-shaped crack solution, ZNPB, Seria Mechanika 

5.     B. Rogowski, 1999, Crack problem in nonhomogeneous material under torsion, ZN PŚw, Seria Mechanika, s. 177-187 (mat. konf.)

6.     B. Rogowski, 1999, Torsion and crack problems related to micropolar bodies, ZN PŚw, Seria Mechanika, s. 189-198 (mat. konf.)

7.     B. Rogowski, D. Zaręba, 1997, Thermal stress problem in a transversely isotropic body with circular crack system, ZN PŚw, Seria Mechanika, s. 379-390 (mat. konf.)

8.     B. Rogowski, D. Zaręba, 1997, Thermal problem in a transversely isotropic body with circular crack system, ZN PŚw, Seria Mechanika, s. 361-377 (mat. konf.)

9.     D. Zaręba, B. Rogowski, 1997, Contact stresses of transversely isotropic infinite medium with a rigid ring inserted into a cylindrical cavity, ZN PŁ. Seria Budownictwo nr 49, s. 73-84.

10. B. Rogowski, 1997, On the dynamics of orthotropic beams with moving concentrated masses and various boundary conditions, ZN PŁ. Seria Budownictwo nr 49, s. 49-72.

11. B. Rogowski, 1997, The interface cracks in a torsion field, ZN PŁ. Seria Budownictwo nr 49, s. 33-47.

12. B. Rogowski, 1996, Interface inclusion and crack problems in two-phase orthotropic bodies under torsion, ZN PŁ. Seria Budownictwo nr 46, s. 59-73.

13. B. Rogowski, 1996, Torsion of two bonded materials by a rigid disk and internal loads or annular inclusions, ZN PŁ, Seria Budownictwo nr 46, s. 33-57

14. B. Rogowski, 1996, Interface crack or inclusion in two-phase half-space under concentrated torque, ZN PŁ. Seria Budownictwo nr 46, s. 5-31.

15. B. Filipiak, M. Kamiński, B. Rogowski, 1995, The torsion of a hollow cylinder with the internal and external rigid rings, ZN PŁ Nr 729, Mechanika z. 84, pp. 79-88.

16. B. Rogowski, D.Zaręba, 1995, The steady thermal stresses in a cracked transversely isotropic solid, ZN PŚw, Mechanika 56 (V Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania).

17. B. Rogowski, 1995, The interaction between circular disc bonded to the surface and annular inclusions embedded in an elastic orthotropic half-space under torsion, ZN PŁ Nr 729, Mechanika z. 84, pp. 71-77.

18. B. Rogowski, 1994, Contact between circular transversely isotropic plate and unilateral annular supports, ZN PŁ Nr 684, Budownictwo z. 44, pp. 49-66.

19. B. Rogowski, 1994, On the solution of a concentrated ring and point torque acting in the interior and on a surface of a half-space, ZN PŁ Nr 684, Budownictwo z. 44, pp. 5-14.

20. B. Rogowski, 1994, On the solution of a concentrated torque on a non-homogeneous half-space, ZN PŁ Nr 684, Budownictwo z. 44, pp. 25-32.

21. B. Rogowski, 1994, On the solution of a concentrated time-harmonic torque on an orthotropic half-space, ZN PŁ Nr 684, Budownictwo z. 44, pp. 15-23.

22. B. Rogowski, 1994, Contact problem of a transversely isotropic cylinder inserted into a rigid ring under tension, ZN PŁ Nr 684, Budownictwo z. 44, pp. 33-47.

23. B. Rogowski, 1994, Contact between a rigid indenter and a layer on a two-parameter elastic foundation partially clamped and loaded on an annular region, ZN PŁ Nr 640, Budownictwo z.43, pp. 7-32.

24. B. Rogowski, 1994, On singularities due to a thermal loading of a cylindrical cavity in a transversely isotropic medium, ZN PŁ Nr 640, Budownictwo z.43, pp. 33-56.

25. B. Rogowski, 1994, Thermal stresses in a transversely isotropic medium subjected to a temperature on a bore hole surface, ZN PŁ Nr 640, Budownictwo z. 43, pp. 57-74.

26. B. Rogowski, 1994, Thermal stresses in a transversely isotropic medium subjected to a heat flux on a bore hole surface, ZN PŁ Nr 640, Budownictwo z. 43, pp. 75-97.

27. B. Rogowski, 1993, The interface crack in a torsion field, ZN PŚw, Mechanika 50, pp. 377-387 (IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, Borków).

28. B. Rogowski, 1993, Zagadnienia stempla i szczeliny dla poprzecznie izotropowego ośrodka sprężystego, ZN PŚw, Mechanika 50, ss. 389-396 (IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, Borków).

29. B. Rogowski, 1993, The torsion of a hollow cylinder inserted into a rigid ring or with rigid inclusion, ZN PŁ Nr 635, Mechanika z. 82, ss. 47-57.

30. B. Rogowski, 1993, Torsion of a non-homogeneous orthotropic half-space, ZN PŁ Nr 635, Mechanika z. 82, pp. 35-46.

31. B. Rogowski, 1992, The cylindrical crack on bimaterial interface under torsion, ZN PŚw., Mechanika 48, pp. 255-262 (III Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, Borków).

32. B. Rogowski, 1991, Brzegowa szczelina w płycie kołowej. Efekt szczeliny wewnętrznej, ZN PŁ Nr 577, Mechanika z. 77, ss. 21-34.

33. B. Rogowski, 1988, Indentation of a transversely isotropic layer by a pair of semi-infinite punches with a cylindrical protrusion or pit, ZN PŁ, Budownictwo z. 39, 75-90

34. B. Rogowski, 1988, Contact stress of elastic transversely isotropic layer pressed on a rigid base with a smooth protrusion. 2nd Report: The case of a layer pressed with uniform displacement, ZN PŁ, Budownictwo z. 39, 53-73

35. B. Rogowski, 1988, The contact problem for elastic transversely isotropic layer pressed on a rigid base with a smooth protrusion. 1st Report: The case of a layer pressed with uniform pressure and weight, ZN PŁ, Budownictwo z. 39,33-52

36. B. Rogowski, 1987, A transversely isotropic layer pressed by semi-infinite punch onto a rigid base with a cylindrical protrusion or pit, ZN PŁ, Mechanika z. 72, 57-67

37. B. Rogowski, 1986, Some annular disc inclusion problems in a transversely isotropic elastic medium, ZN PŁ, Budownictwo z. 36, 7-38

38. B. Rogowski, 1986, Contact stresses for a system of two transversely isotropic plates sandwiched by a solid flat gasket, ZN PŁ, Budownictwo z. 36, 53-68

39. B. Rogowski, 1986, A transversely isotropic medium weakened by an array of annular cracks, ZN PŁ, Budownictwo z. 36, 39-51

40. B. Rogowski, 1986, Warstwa poprzecznie izotropowa osłabiona szczeliną rozwieraną inkluzją, ZN PŁ, Budownictwo z. 36, 69-81

41. B. Rogowski, 1984, Indentation of a layered composite by a rigid annulus, ZN PŁ, Budownictwo z. 33, 59-70

42. B. Rogowski, 1984, Singular thermal stresses in a transversely isotropic body with annular crack, ZN PŁ, Budownictwo z. 33, 45-58

43. B. Rogowski, 1984, Wciskanie sztywnego wklęsłego stempla w sprężyste ciało poprzecznie izotropowe, ZN PŁ, Budownictwo z. 31, 81-99

44. B. Rogowski, 1984, Asymetryczne oddziaływanie pierścieniowego stempla na sprężyście podpartą warstwę poprzecznie izotropową, ZN PŁ, Budownictwo z. 31, 55-80

45. B. Rogowski, Z. Więckowski, 1984, Zagadnienia szczeliny w warstwowym paśmie ortotropowym, ZN PŁ, Budownictwo z. 31, 9-20

46. B. Rogowski, 1984, Zagadnienia kontaktowe warstwowej płyty poprzecznie izotropowej i stempla pierścieniowego, ZN PŁ, Budownictwo z. 31, 37-53

47. B. Rogowski, 1984, Zagadnienia szczeliny na złączu dwóch materiałów poprzecznie izotropowych, ZN PŁ, Budownictwo z. 31, 21-36

48. B. Rogowski, Z. Więckowski, 1981, Efekt anizotropii materiału i warunków brzegowych w zagadnieniu pasma ze szczeliną, ZN PŁ, Budownictwo z. 27, 63-74

49. B. Rogowski, 1981, Pierścieniowa szczelina w ciele poprzecznie izotropowym, ZN PŁ, Budownictwo z. 27, 45-61

50. B. Rogowski, 1980, Zagadnienia kontaktowe stempla i warstwy poprzecznie izotropowej na sztywnym podłożu z walcowym otworem, publikacja w materiałach konferencyjnych ,,Kompozyty i konstrukcje zespolone w budownictwie'', Łódź, 166-174

51. B. Rogowski, 1979, Zagadnienia szczeliny w ciele poprzecznie izotropowym, ZN PŁ, Budownictwo z. 25, 7-20

52. B. Rogowski, 1978, Zagadnienia kontaktowe dla półprzestrzeni poprzecznie izotropowej z wciskanym stemplem o kształcie pierścienia, ZN PŁ, Budownictwo z. 21, 223-236

53. B. Rogowski, 1978, Uogólnione równania termosprężystych zagadnień grubych płyt ortotropowych, ZN PŁ, Budownictwo z. 21, 209-221

54. B. Rogowski, 1978, Pewne przypadki wyznaczania stanu naprężenia i przemieszczenia tarcz z kompozytów, ZN PŁ, Budownictwo z. 20,45-59

55. B. Rogowski, 1978, Temperaturowe naprężenia i przemieszczenia kompozytowych tarcz i pasm płytowych wywołane ogrzaniem brzegu, ZN PŁ, Budownictwo z. 20, 25-43

56. B. Rogowski, 1977, Wpływ właściwości sprężystych ośrodka na dyspersję płaskiej fali w warstwie nieograniczonej, ZN PŁ, Budownictwo z. 19, 5-18

57. B. Rogowski, 1976, Drgania harmoniczne tarcz ortotropowych sprężyście podpartych, ZN PŁ, Mechanika, 53-67

58. B. Rogowski, 1976, Zagadnienie brzegowe sprężystego, ortotropowego pasma tarczowego złączonego ze sztywnym podłożem, ZN PŁ, Budownictwo z. 17, 5-26

59. B. Rogowski, P. Dębski, Sł. Kosiński, 1975, Tarcze ortotropowe z dowolnymi warunkami na brzegu dolnym, ZN PŁ, Budownictwo z. 16, 51-71

60. B. Rogowski, 1975, Drgania ortotropowego pasma płytowego na dwuparametrowym sprężystym podłożu, ZN PŁ, Budownictwo z. 16, 27-50

61. B. Rogowski, 1975, Zastosowania pewnego typu potencjałów falowych dla ciał ortotropowych, ZN PŁ, 13-25

62. B. Rogowski, 1974, Pewne rozwiązania ze statyki tarcz ortotropowych, ZN PŁ Budownictwo z. 14, 27-43

63. B. Rogowski, 1974, Zagadnienia tarczowe swobodnie podpartej płyty poprzecznie izotropowej, ZN PŁ 13, 19-33

64. B. Rogowski, 1973, Koncentracja naprężeń w tarczy mającej kształt półpłaszczyzny z brzegowym wgłębieniem, ZN PŁ, Budownictwo z. 12, 41-52